Chceme, aby se u nás dětem líbilo a chodily do školky rády.

Naším cílem je podpořit u dětí radost z objevování, kreativitu a samostatnost. Děti mají možnost pracovat individuálně, podle svých potřeb a zájmů.

Dětem je dopřán dostatek prostoru pro spontánní činnosti a volnou hru.

Dítě je tvůrcem sebe sama.

Není důležité, aby se děti naučily vše, ale aby se mohly věnovat tomu, co je zajímá.

 

 

 

Průběh dne

7:00 – 9:00 příchod, volná hra, spontánní činnosti, práce s pomůckami, angličtina

8:30 – 9:00 hygiena, svačina

9:00 – 9:45 elipsa, komunitní kruh, básničky, písničky, aktivity k tématu

9:45 – 10:00 hygiena, zdravá svačinka (ovoce, zelenina)

10:00 – 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:30 hygiena, oběd

12:30 – 14:30 hygiena, klidové aktivity, spánek, příprava předškoláků

14:30 – 15:00 hygiena, svačina

14:30 - 16:30 rozcházení dětí, volná hra, spontánní činnosti, práce s pomůckami, dokončení činností z průběhu dne, při odpoledních hrách mají rodiče možnost pobýt s dítětem ve třídě

 

 

 

Do programu pravidelně zařazujeme:

 • pohybové hry a činnosti,
 • výtvarné a pracovní činnosti,
 • dramatické hry,
 • smyslové hry,
 • námětové hry,
 • hry pro rozvoj řeči,
 • prohlížení a čtení knížek.

S dětmi tvoříme pravidla pro bezpečné soužití v mateřské škole, která vznikají na základě skutečných situací.

Děti mohou pracovat individuálně nebo ve skupinách. Pokud si dítě hraje nebo pracuje s pomůckou na koberečku (tácku, podložce), je označen jmenovkou, aby mu do díla nikdo nezasahoval.

Během týdne zařazujeme chůzi po elipse, která napomáhá správnému držení těla. Elipsa je cvičení ticha a koncentrace pozornosti. Při elipse se děti učí koordinovat svoje pohyby, ale také toleranci.

V komunitním kruhu se děti vyjadřují na konkrétní nebo volné téma. Pokud někdo nechce, mluvit nemusí.

 

 

Dodržujeme denní rituály, které napomáhají vytvářet bezpečné sociální prostředí:

 • ranní přivítání dítěte s paní učitelkou,
 • rituály při samoobslužných činnostech (samostatné prostírání, čištění zoubků po obědě),
 • ukončení her na signál, který si děti domluví s paní učitelkou, např. písnička, hlas zvonečku,
 • četba pohádek nebo mluvené slovo před odpočinkem, respektujeme dobu trvání spánku,
 • seznamujeme se s rituály roku, jako jsou slavnosti a svátky.

Velká pozornost je věnována oslavě narozenin, která je pro každé dítě významným okamžikem. Společně si prohlížíme fotografie oslavence od narození do současnosti. Oslavy se mohou zúčastnit i rodiče.

Zařazujeme činnosti prožitkové jako výlety, exkurze, vycházky.

Při kooperativních činnostech se snažíme u dětí rozvíjet spolupráci. Děti tvoří společný výtvor nebo pracují ve dvojicích.

Staráme se o květiny a zvířátka, třídíme odpad.

Využíváme běžných situací, které dětem prakticky ukazují životní souvislosti. 

Necháme dětem prostor, aby si všechno, co jde, vyzkoušely a osahaly.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Jednotlivé činnosti a časový rozsah témat se může v průběhu roku pozměňovat s ohledem na konkrétní potřeby dětí a aktuální možnosti.

 

Vítáme Vás ve školce

Časový rozsah: 4 týdny

Charakteristika:

Seznamuje děti s novým prostředím MŠ. Spolupracujeme s rodiči, aby děti co nejlépe zvládly adaptační proces. Respektujeme individuality dítěte. Děti poznávají nové kamarády a dospělé, hrajeme hry ve třídě a na zahradě. Začínáme vytvářet pravidla soužití. Učíme se naslouchat, pomáhat si a respektovat druhé.  Seznamuje se s pravidly společenského chování. Rozvíjíme sebeobsluhu a základní hygienické návyky. Dítě má možnost vybrat si, kterých aktivit se chce účastnit. 

Povídáme si, kdo patří do naší rodiny, jak spolu trávíme volný čas. Ukazujeme fotografie. Dozvíme se, jaké máme domácí mazlíčky a zvířata. 

Cíl:

Dítě se orientuje v prostředí mateřské školy. Přizpůsobuje se novému režimu. Respektuje základní pravidla. Nebojí se požádat o pomoc, o radu. Procvičuje praktické dovednosti. Posiluje jemnou a hrubou motoriku. Společně s dětmi vytváříme prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně.

Posilujeme vztah k rodině. Dítě si uvědomuje význam rodiny, důležitost jednotlivých členů.

 

Podzim v přírodě

Časový rozsah: 6 týdnů

Charakteristika:

Slavíme slavnost sv. Václava - přinášíme do školky úrodu z našich zahrad a políček. Uděláme si hostinu a budeme ochutnávat. Rozlišujeme ovoce a zeleninu. Vnímáme barevné proměny podzimu, poznáváme barvy a barevné odstíny. Podnikneme výpravu do lesa, pozorujeme listy a jejich tvary. Rozlišujeme stromy listnaté a jehličnaté. Budeme sbírat přírodniny, které využijeme na výrobu skřítků, domečků, mandal. Poznáváme lesní zvířátka. Slavíme Martinskou slavnost - vyrábíme lucerničky z listí a světýlka ze sklenic. Pečeme Martinské podkovičky. Čteme si pohádky vyjadřující motiv obdarování.

Cíl:

Dítě se učí rozlišovat pomocí smyslů. Pozná některé druhy ovoce, zeleniny. Rozlišuje základní barvy, seznamuje se s barevnými odstíny. Zkoumá a objevuje přírodniny v lese. Pojmenovává je – šiška, mech, žalud, listí, kůra, větvička. Zná některé druhy lesních zvířat. Seznamujeme se s prostředím, ve kterém žijeme. Poznává zvyky a tradice.

 

Cestujeme do minulosti

Časový rozsah:3 týdny

Charakteristika:

Povídáme si o vzniku života na Zemi. Uděláme Velký třesk. Prohlížíme si encyklopedie, modelujeme planety sluneční soustavy. Přiblížíme dětem život v dávných dobách, jak lidé projevovali radost (tancem, zpěvem), kde bydleli. Sbíráme kameny, šišky, klacíky. Stavíme a modelujeme obydlí, ve kterém bychom chtěli bydlet. Ukážeme si, jak vypadala pravěká zvířata. Užíváme si her s blátem, skáčeme do kaluží, modelujeme obličeje a hlavy zvířat, připravíme si bahenní hostinu.

Cíl:

Dítě má dostatek času na zkoumání, pozorování a objevování. Zobrazuje reálné i fantazijní objekty různými výrazovými prostředky. Porovnává, třídí, řadí, vytvoří skupinu podle pravidel. Rozvíjí kreativitu a fantazii.

 

Čas pohádek a voňavého cukroví

Časový rozsah:3 týdny

Charakteristika:

Čekání na Vánoce je většinou pro všechny děti nejkrásnějším okamžikem roku. Společně plníme adventní úkoly. Začneme výrobou adventního věnečku, čteme si příběhy a pohádky, pečeme perníky. Povídáme si o sv. Barboře, Mikuláši, Lucii. Poznáváme zvyky a symboly adventu a Vánoc. Vyrábíme vánoční ozdoby a přání, zpíváme koledy, stavíme betlém, pouštíme lodičky. Společně s rodiči se sejdeme na vánočních dílničkách.

Cíl:

Dítě se dokáže radovat z příjemných zážitků. Zapojí se do přípravy. Cítí se plnohodnotným členem skupiny. Poznává zvyky a tradice.

 

Přišla paní zima

Časový rozsah:6 týdnů

Charakteristika:

Vyprávíme si, co jsme našli pod stromečkem, jak jsme trávili prázdniny. Seznamujeme se s tradicí Tří králů, uděláme si průvod třídou. Vyrábíme dary pro krále. Sledujeme, co se děje s přírodou v zimě. Vyzkoušíme si některé zimní sporty. Děláme pokusy se sněhem a ledem. Zahrajeme si na architekty a postavíme stavby ze sněhu. Staráme se o zvířátka a ptáčky v zimě. Hledáme stopy. Vyrazíme do lesa na zimní poznávačku. Slavíme Masopust. Vyrábíme masky, pečeme koláče, uděláme si karneval. Tancujeme a hrajeme hudební hry.

Cíl:

Dítě pozoruje a objevuje charakteristické rysy zimního období. Uvědomuje si potřebnost pomoci člověka zvířatům. Dítě experimentuje s ledem a sněhem. Sportuje a rozvíjí tvořivost. Umí ztvárnit myšlenku, nápad, improvizovat.

 

Naše tělo

Časový rozsah:5 týdnů

Charakteristika:

Vnímáme, co máme společného a v čem se lišíme. Poznáváme emoce lidí. Přiblížíme si vývoj člověka od narození po stáří. Seznámíme děti s částmi těla a smysly. Vyrábíme knihu o lidském těle. Hrajeme námětové hry na doktora, na zubaře, na obchod. Změříme se a zvážíme. Ukážeme si, jak ošetřit drobné úrazy. Zacvičíme si. Vytvoříme si pyramidu zdravé výživy. Vyrobíme si zdravou pomazánku a salát. Uspořádáme besedu na téma Zdravé zuby.

Cíl:

Dítě si uvědomuje a respektuje rozdíly mezi lidmi. Umí ukázat a pojmenovat části těla. Posiluje fyzickou zdatnost. Rozlišuje, co je zdraví prospěšné a naopak. Dozví se, jak pečovat o své tělo. Orientuje se v rolích.

 

Vítáme jaro

Časový rozsah:4 týdny

Charakteristika:

Dozvíme se, co jsou poslové jara. Rozloučíme se s dlouho zimou a přivítáme jaro – vyrobíme Morenu. Slavíme Semínkovou slavnost - pracujeme na zahradě, vyséváme zeleninu, sadíme řeřichu. Hrajeme smyslové hry. Připravujeme se na Velikonoce. Společně s rodiči si vyrobíme jarní a velikonoční dekorace. Podíváme se na zvířátka a jejich mláďátka.

Cíl:

Dítě si všímá změn ve svém okolí. Hledáme společná řešení, spolupracujeme. Dítě uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích. Má poznatky o základních potřebách rostlin k jejich růstu. Seznámí se s některými velikonočními zvyky. Je ohleduplné k živým tvorům.

 

Člověk a příroda kolem nás

Časový rozsah:5 týdnů

Charakteristika:

Oslavíme Den Země a zahrajeme si hru - Co do lesa nepatří. Dozvíme se, kdo žije ve vodě, na zemi a ve vzduchu. Seznamujeme se s vývojovými stádii živočichů. Poznáváme stromy a rostliny. Zkoumáme jejich části. Budeme sledovat, jak se mění příroda. Pozorujeme mraky a vyrábíme atlas mraků. Zjistíme, co je duha a kolik má barev. Vyzkoušíme si udělat stínové postavy a sochy z rekvizit. Děláme pokusy s vodou a vzduchem. Vyrábíme mýdlové bubliny, zjistíme, co plave a neplave, jak můžeme vyrobit vítr.

Cíl:

Dítě si uvědomuje, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují a každý může svým chováním působit na životní prostředí. Tvořivě využívá odpadový materiál. Vytváříme pozitivní vztah k přírodě. Zná části těla některých zvířat. Rozezná některé druhy rostlin a stromů. Zařazuje zvířata do skupin podle charakteristických znaků. Dělá pokusy a dozvídá se mnoho zajímavých věcí.

 

Povolání a řemesla

Časový rozsah:6 týdnů

Charakteristika:

Zjistíme, kde pracují naši rodiče, a navštívíme zajímavá místa, uspořádáme besedu. Podíváme se, co dělá hasič, záchranář a policista. Seznámíme se s řemesly našich předků. Vyrobíme si mýdlo a originální přírodní parfém – mydlářství, voňavkářství. Vyzkoušíme si potiskování látek, každý si navrhne svoje tričko. Budeme poznávat druhy látek a papíru, vytvoříme si vzorníky. Navštívíme keramickou dílnu.

Cíl:

Dítě se seznamuje s profesemi dospělých. Vnímá důležitost jednotlivých povolání. Prostřednictvím prožitkového učení má možnost vyzkoušet a napodobit jednotlivé činnosti. 

 

 

Kalendář akcí:

Září: Hrajeme si s kamarády. Rodiče mají možnost pobýt s dítětem při odpoledních hrách ve třídě. Pro bezpečnou adaptaci mohou zůstat s dítětem ve třídě i během dne, dle individuální domluvy.