Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2019/20

 
Do první třídy pro školní rok 2019/20 
byli přijati uchazeči s přidělenými
registračními čísly:
 
1
2
3
5
7
8
 
Výsledek zápisu bude zveřejněn také v tištěné podobě na vstupních dveřích školy (ze schodiště v druhém patře).
 
Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.
 
 

Přijímání dětí a zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
 

Jak zápis vypadá?

Každý předškolák a jeho rodiče budou přihlášeni na konkrétní čas, ve kterém proběhne souběžně pohovor (ředitelka školy s rodiči dítěte) i hravé učení a povídání (pedagog s dítětem). 

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení k zápisu do první třídy prosím vyplňte formulář  a zašlete ho (nejlépe ve formátu PDF) na adresu info@nadedine.cz.

My vám následně včas pošleme tabulku s jednotlivými možnými termíny a vy se zapíšete k tomu, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Workshop pro rodiče

Zveme Vás na workshop pro rodiče, který pořádáme v naší škole. Přijďte si s námi  popovídat o nových možnostech vzdělávání vašich dětí, objevit moderní metody výuky a možnosti, jak rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost. Zároveň se dozvíte více o filosofii a principech školy Na Dědině.

9.dubna v 17.hod

Zde se můžete REGISTROVAT:

Zápis proběhne v neděli 14. dubna od 13,00 hod.

Kritéria pro přijetí žáků do školy Na Dědině 

Do prvního ročníku letos přijímáme 6 dětí, pokud takový počet splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2019  nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2020 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Na Dědině (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Na Dědině (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitelka školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem. • Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. • Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena d

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2019 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2019):

5 000 Kč měsíčně

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 16:00), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

Stravování zajišťuje restaurace U Lázní.