Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Projekty dětských skupin

Projekt  Medulka -   je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015777

Odborné herny pro děti

Příjemce dotace: Medovníček z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010686

 

Popis projektu:

Spolek Medovníček z.s. v roce 2020 realizoval projekt zaměřený na zvýšení kvality a dostupnosti zájmového a neformálního vzdělávání a vytvoření infrastruktury pro mimoškolní vzdělávání v rámci výuky odborných kroužků pro předškolní děti.  Hlavním cílem projektu je zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v rámci území MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Díky realizaci projektu byly vybaveny 3 odborné herny nábytkem, interaktivními pomůckami, zázemím pro vychovatele a tematickými odbornými pomůckami pro děti. Projektem vznikla jedna učebna nacházející se ve vnitřních prostorech spolku a dvě venkovní učebny určené pro výuku kroužků především v jarním, letním a podzimním období.

Vnitřní učebna se soustřeďuje na odborné předměty jako je přírodověda, IT výuka cizí jazyky. Pro potřeby výuky kroužků je tato herna vybavena odbornými výukovými pomůckami, jako jsou vzdělávací knihy, interaktivní pomůcky v AJ, soupravami na analýzu vody, tablety, výukovými kontejnery pro třídění odpadu, tiskárnou, mikroskopy apod., včetně nábytku jako jsou skříně, židle a lavice.  

První venkovní herna je určena pro výuku řemeslných a keramických kroužků – dílnička pro děti. Pro tyto účely byla z projektu pořízena keramická pec pro tvoření různých výrobků ze skla i keramické hlíny včetně vybavení herny potřebným nábytkem.

Druhá venkovní herna je určena pro výuku kroužků zaměřené na přírodní vědy. Pro tyto účely bude v blízkosti herny umístěn i skleník a sluneční hodiny pro zábavnou formu výuky. Pro výuku zaměřenou na lesní tématiku jsou pořízeny edukační prvky jako je dendrofon, otočné okolo a lesní piškvorky. Edukační prvky budou využívány v rámci praktických činností a pro rozvoj dovedností dětí včetně jejich poznávání světa kolem nás.

Realizace projektu přispěla k zajištění kvalitní péče o děti prostřednictvím vybudování moderních heren pro cizí jazyky, digitální technologie, přírodní vědy a pracovní činnosti dostupné všem dětem v předškolním věku. Díky vybudování odborných heren je nyní na území MAS Hoňácko a Ostrožsko dostatečné zázemí pro děti včetně kvalitních odborných a edukačních pomůcek pro provozování kroužků.

Tento projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU.

Spolupráce dětských skupin na Moravě

Příjemce dotace: Medovníček z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016586

Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023

Popis projektu:

Naše nezisková organizace Medovníček z. s. čerpá dotační prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Projekt realizujeme ve spolupráci se spolky Aktivně životem o. p. s. a Rodinné centrum Strážnice z. s., kteří se věnují práci s dětmi v předškolním, ale i školním věku.

Dotační prostředky jsou určeny především na rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí  pracovníků dětských skupin v oblasti nových metod a forem práce.

Jedná se zejména o osobnostně-sociální rozvoj, zvyšování kompetencí v praktickém využívání ICT, cizích jazyků, projektové výuky a rozšíření znalosti v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti.

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pracovníků dětských skupinek prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílením zkušeností s neziskovými organizacemi a pedagogy školských zařízení, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží.

Účelem aktivit je přenos zkušeností jednotlivých pracovníků, podpora intervencí NNO a společné vzdělávání a prohlubování zkušeností, které podpoří kvalitu neformálního vzdělávání, což bude mít pozitivní dopad na formální vzdělávání.