Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Covid-19

INFO COVID - TESTOVÁNÍ

Základní škola Na Dědině s.r.o.

provoz školy od 12. 4. 2021

Vypracoval:

Mgr. Pavel Houška, ředitel školy

Vnitřní předpis nabývá platnosti dne:

12. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V základních školách

 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků,
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Po návratu žáků do škol je třeba pravidelně začleňovat pohybové aktivity směřující k podpoře zdraví během každodenního režimu ve školách mimo hodiny tělesné výchovy. Mezi základní možnosti podpory pohybových aktivit a rozvoje pohybových dovedností žáků i v období pandemie patří především propagace aktivní dopravy do školy, aktivní využívání přestávek, zařazování pohybových chvilek do všech předmětů a výuka v přírodě.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (žáci ve škole musí mít roušku splňující standardy MO MZd). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:

 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole

Testování

 Povinné neinvazivní testování pro ZŠ:

– antigenní testování 2x týdně (Testy Singclean- příbalový leták a rychlý návod- viz. příloha č.1 a 2)

– první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

Frekvence testování - PO, ČT, v případě nepřítomnosti ihned po návratu

- Pedagogičtí pracovníci a pověření zaměstnanci (viz příloha č.3) dohlédnou samoodběr ve stanovené dny na pracovišti a výsledek testu oznámí zaměstnavateli, který jej zanese do evidence.
- Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

- testování v 8:00 – 8:30

- v případě skupinových konzultací testování v den konzultace

Po každém testování bude provedena dezinfekce ploch, které přišly do styku s testem a testovací sadou. Dezinfekci provede pracovnice Petra Ondrová, popř. Monika Kaya.

Použité testy a testovací materiál bude zlikvidován dle metodického sdělení Ministerstva životního prostředí viz. příloha č. 4.  Likvidaci provede pracovnice školy Renata Přichystalová

Evidence  - nejpozději v den provedení do aplikace CodivFormsAp

Prostory pro testování:
• Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání.
• Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).
• Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
• V případě testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Podmínky pro testování, vybavení v testovací místnosti

 • Testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 4 °C do 30 °C), před použitím nechat temperovat při teplotě 15–30 °C.
  • Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
  • Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm
  (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).
  • Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
  • Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.
  • Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě
  • Stopky
 • Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp.
  • Respirátor min. třídy FFP25 pro dohlížející osoby.
  • Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.

Zařízení školního stravování

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky a respirátory, s výjimkou doby konzumace stravy.

-Příbory jsou baleny zvlášť do ubrousku. Talíře na polévku a příbory rozdává a polévku žákům nalévá ten, kdo má dohled v jídelně.

Nádobí se myje v myčce při teplotě min 60 °C.

Svačiny jsou vydávány v 10:30 hod. a 14:15 hod.

Čas výdeje obědů je v 12:30 hod.

 

Úklid prostor školy a dezinfekce

Při běžném denním úklidu je nejméně jednou denně používán přípravek pro dezinfekci povrchů Anti-COVID. Je používán na pracovní plochy, jídelní stoly, kliky od dveří, zábradlí.

Před šatnou a jídelnou - výdejnou jsou k dispozici přípravky na dezinfekci rukou, ty jsou také v každé třídě a na záchodech.

Škola je vybavena:

 • Čistícími a dezinfekčními prostředky v dostatečném množství
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou
 • Teploměry
 • Přiměřeným počtem roušek

Za úklid prostor školy odpovídá paní Tamara Jelínková.

 

Přílohy

Příloha č.1-  příbalový leták k testům Singclean - Příloha 1 _ Nástup 12.4._test_singclean (1)

Příloha č.2- rychlý návod k testům Singclean - Příloha 2_Nástup 12.4._rychlý návod testovani

Příloha č.3- pověření dohledem nad nezletilými žáky - Příloha 3_Pověření dohledem nad nezletilými žáky

Příloha č.4- Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů - Příloha 4_Nástup 12.4._nakládání s odpadem

 

V Ostrožské Nové Vsi, dne 9. 4. 2021