Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Přijímání dětí a zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Jak zápis vypadá?

Každý předškolák a jeho rodiče budou přihlášeni na konkrétní čas, ve kterém proběhne souběžně pohovor (ředitel školy s rodiči dítěte) i hravé učení a povídání (pedagog s dítětem). 

Jak se přihlásit?

Pro formální přihlášení k zápisu do první třídy prosím vyplňte
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a DOTAZNÍK K ZÁPISU
a zašlete oba tyto vyplněné a podepsané dokumenty (nejlépe ve formátu PDF) na adresu phouska@nadedine.cz, případně na datovou schránku školy - ch99u6h,
nebo poštou na adresu Dědina 2, Ostrožská Nová Ves 68722.

My vám následně pošleme přidělené evidenční číslo a termín zápisu.

Originály obou dokumentů nám prosím přineste ve zvolený den na zápis, pokud jste je již neposlali poštou.

Zápis proběhne 4. a 5. dubna 2022

Motivační část zápisu (nepovinná)

Průběh motivační části zápisu pro školní rok 2022/2023 bude stanoven podle aktuální epidemické situace a v závislosti na typu a rozsahu epidemických opatření stanovených právními předpisy resp. příslušnými orgány státní správy.

  • V případě, že dle předchozího odstavce bude možná přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole, proběhne zápis prezenční formou, za přítomnosti dítěte.
  • V případě, že dle epidemické situace a v závislosti na typu a rozsahu epidemických opatřeních stanovených právními předpisy, resp. příslušnými orgány státní správy, nebude možná přítomnost dětí ve škole proběhne zápis distanční formou, za pomoci videokonference.

Informace o způsobu zápisu (prezenční nebo distanční) obdrží zákonní zástupci nejpozději tři pracovní dny před termínem zápisu.

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

Rozhovor se zákonnými zástupci dítěte s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a školou. Rozhovor proběhne osobně nebo formou videohovoru s alespoň jedním zákonným zástupcem (a dítětem) a bude trvat nejvýše 60 minut. V případě technických potíží s videohovorem bude tato část realizována prostřednictvím konferenčního GSM hovoru.

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, bude jim umožněna účast v náhradním termínu. 

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ Na Dědině

Do prvního ročníku letos přijímáme 9 dětí, pokud takový počet splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2022.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Na Dědině (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Na Dědině (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. 

 

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2022 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2022):

5 400 Kč měsíčně

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 16:00), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

Stravování zajišťuje restaurace U Lázní.


Workshop pro rodiče

Zveme Vás na workshop pro rodiče, který pořádáme v naší škole. Přijďte si s námi  popovídat o nových možnostech vzdělávání vašich dětí, objevit moderní metody výuky a možnosti, jak rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost. Zároveň se dozvíte více o filosofii a principech školy Na Dědině.

22. února od 17:00 a 1. března od 17:00

Více info ZDE

Přihláška na WORKSHOP