DOMŠKOLÁCI v kombinovaném vzdělávání                        

Ahoj rodičové,

Od školního roku 2021/22 jsme připravili projekt pro děti a rodiče v domácím vzdělávání, pro 1. až 3. ročník.

Vycházíme z naší školní strategie a školních hodnot. Ty jsou založeny zejména na:

  • Maximálním partnerském přístupu k rodičům
  • Respektování individuality každého dítěte
  • Rozvoji sociálních kompetencí v rovnováze se znalostmi a dovednostmi

Jak to bude vypadat v praxi:

Pro děti budou připraveny tři dny v měsíci u nás ve škole. V ostatních dnech se učí doma ve spolupráci s rodiči dle svého uvážení.

Dva dny jsou věnovány vzdělávacím blokům, kde se děti můžou společně učit Hejného matematice, angličtině, badatelské výuce a dalším předmětům.

Často se na setkáních budeme věnovat rozvoji sociálních kompetencí (např. ve formě kruhů, her apod.).

Jeden den v měsíci věnujeme společným expedicím nebo sportovním hrám (venku či v tělocvičně).

V průběhu výuky mají rodiče možnost využít zázemí “rodičovské kavárny” (i se zázemím pro menší sourozence). Rodiče můžou využít venkovní hřiště.

Vše bude podpořeno online prostředím s bohatou zásobou vzdělávacích výstupů, které můžete zdarma využívat dle svého uvážení (např. www.H –edu.cz, www.umimeto.org a další).

Máme připravené partnerské konzultace (osobní či online) s našimi bezva učiteli.

Vše na dobrovolné bázi bez domácích úkolů

Přezkoušení bude probíhat v rámci tripartit (dítě, rodič, učitel) na základě dohody pedagoga s rodičem (výstupem budou portfolia), které vychází z dohody mezi učitelem a rodičem a plného respektu k tempu a zralosti každého dítěte. Základním principem je pro nás zodpovědnost rodiče, který zná své dítě nejlépe.

Přezkoušení je tedy především dohodou mezi učitelem a rodičem, kam v budoucnosti všechny tři strany zaměří pozornost a co je pro dané dítě nejvhodnější.

Školné pro tento projekt je 950 Kč měsíčně.

V případě zájmu či dotazů pište na phouska@nadedine.cz, případně volejte na tel. 739 480 476

Zápisy (a tedy případné podání Vaší přihlášky), můžete zasílat na adresu phouska@nadedine.cz

PŘIHLÁŠKU A DOTAZNÍK NALEZNETE NÍŽE V SEKCI ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022:-)

 


Milí rodičové a zájemci, 

bohužel nám situace s nouzovým stavem neumožňuje, aby proběhl osobní workshop pro zájemce. Ti zvás, kteří chtějí školu blíže poznat a seznámit se s ní, prosím, volejte na tel.: 739 480 476.  Společně se domluvíme  na dalším postupu 🙂 

Pro školní rok 2021/2022 přijmeme maximálně 10 žáků do denního vzdělávání.

Školné bude činit 5300 Kč měsíčně/ dítě  (prázdniny se neplatí)

Právo zákonných zástupců na zápis žáka do naší ZŠ:

Dítě splňující obecné podmínky zápisu (školní zralost).

Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita školy/třídy, vstupují v platnost další kritéria:

  • sdílení pedagogického přístupu školy rodinou
  • sourozenec ve škole
  • los 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3).

K zápisu do první třídy se mohou registrovat děti narozené od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti, kterým byla ve školním roce 2020/2021 odložena školní docházka.
 

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Zápisy proběhnou od 6. do 9. dubna 2021. 

Prostor, kde se děti učí pro život...
ne pro školu nebo učitele

Naším cílem je vychovávat zdravě odvážné děti, které:

Jsou otevřené a vidí svět v souvislostech.

Přirozeně si vždy vytváří vlastní názor.

Umí spolupracovat a nebojí se chyb.

Ví, jak řešit konflikty a různé překážky.

Jsou empatické a solidární se slabšími.

Nejbližší akce

Zveme Vás srdečně na akce Na Dědině a těšíme se na setkání!

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Náš tým