Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Zápis do 1. třídy je stanoven na 3. a 4. dubna 2023.

K zápisu budete pozvání na základě odeslané přihlášky k zápisu na email admin@nadedine.cz.

Po obdržení přihlášky obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým budou uveřejněny výsledky zápisu.

Přihlášku a dotazník k zápisu pro školní rok 2023/2024 naleznete ke stažení pod textem.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

Zákonní zástupci budou o nepřijetí do 1. třídy na naši školu informování písemně.

 Na webových stránkách školy bude průběžně aktualizován seznam přijatých/nepřijatých žáků dle přidělených zápisových čísel.

 

Stanovení pravidel pro zápis žáka do Základní školy Na Dědině s.r.o. pro školní rok 2023/2024

Do prvního ročníku bude přijato maximálně 10 žáků.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024:

 1. Formální část (splnění zákonných předpokladů)
 2. Motivační část
 • zákonní zástupci sdílí pedagogický přístup školy (max. 4 body)
 • sourozenec je uchazečem Základní školy Na Dědině s.r.o. (max. 1 bod)

V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losováním.

 

Průběh zápisu

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Účast na motivační části zápisu je dobrovolná pro rodiče i děti.

a) formální část

Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podáním Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky).

 1. do datové schránky školy (ch99u6h)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (admin@nadedine.cz)
 3. poštou (Základní škola Na Dědině s.r.o., Dědina 5, 687 22 Ostrožská Nová Ves).

b) motivační část 

K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem (s konkrétním datem a časem).

Zápis proběhne prezenční formou, za přítomnosti dítěte.

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

Rozhovor se zákonnými zástupci dítěte s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a školou. Rozhovor proběhne osobně s alespoň jedním zákonným zástupcem a dítětem, bude trvat nejvýše 30 minut.

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, bude jim umožněna účast v náhradním termínu.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3).

Bezprostředně po zápisu budete vyzváni k podpisu smlouvy o poskytování vzdělávání.

Zápis by měl být příjemnou společenskou událostí pro všechny strany. Pokud se některému z dětí nepovede dobře, bude nemocné, nebo jen nebude ve své kondici, není problém si během celého dubna dohodnout náhradní termín.

Těšíme se na společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Školné 2023/2024

Kombinované vzdělávání
1 200 Kč
Měsíčně
Žáci zapsaní na naší škole v režimu kombinovaného vzdělávání
Řádné denní studium
5 000 Kč
Měsíčně
12 měsíců

Školné 2022/2023

 

Kombinované vzdělávání
950 Kč
Měsíčně
Žáci zapsaní na naší škole v režimu kombinovaného vzdělávání
Řádné denní studium
4500 Kč
Měsíčně
12 měsíců

Školné

Školné zahrnuje:

 • výuku a učební pomůcky (mimo učebnic a pracovních sešitů);
 • angličtinu od 1. třídy každý den;
 • náklady spojené s jednodenními vzdělávacími akcemi mimo školu v rámci výuky (exkurze, muzeum aj.), mimo jízdné MHD;
 • školní knihovnu, přístup k učebnicím a dalším materiálům;
 • návštěvy zajímavých lidí ve škole;
 • možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 8:00 - 16:00.
 • školní svačiny a obědy (zajišťuje škola);
 • náklady spojené se zajištěním lyžování a bruslení jako součástí sportovních aktivit školy;
 • jízdné MHD při případných přesunech mimo třídu (výlety, exkurze, divadlo aj.);
 • psací potřeby, běžné vybavení školního penálu;
 • další pomůcky a vybavení dle požadavků jednotlivých vyučujících (jednoduché osobní hudební nástroje, sedací polštáře nebo podložky na sezení venku, osobní literatura aj.);
 • převlečení na sportovní aktivity.