Jsme součástí projektu SPOLUPRÁCE DĚTSKÝCH SKUPIN NA MORAVĚ

Příjemce dotace: Medovníček z. s.

Název projektu: Spolupráce dětských skupin na Moravě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016586

Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023

 

Popis projektu:

Naše nezisková organizace Medovníček z. s. čerpá dotační prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Projekt realizujeme ve spolupráci se spolky Aktivně životem o. p. s. a Rodinné centrum Strážnice z. s., kteří se věnují práci s dětmi v předškolním, ale i školním věku.

Dotační prostředky jsou určeny především na rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí  pracovníků dětských skupin v oblasti nových metod a forem práce.

Jedná se zejména o osobnostně-sociální rozvoj, zvyšování kompetencí v praktickém využívání ICT, cizích jazyků, projektové výuky a rozšíření znalosti v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti.

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pracovníků dětských skupinek prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílením zkušeností s neziskovými organizacemi a pedagogy školských zařízení, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží.

Účelem aktivit je přenos zkušeností jednotlivých pracovníků, podpora intervencí NNO a společné vzdělávání a prohlubování zkušeností, které podpoří kvalitu neformálního vzdělávání, což bude mít pozitivní dopad na formální vzdělávání.