Základní škola Na Dědině

Tvoříme prostor pro děti tak, aby je učení opravdu bavilo.

Základní škola Na Dědině s.r.o. je zapojena do projektu ŠABLONY II., který je spolufinancován Evropskou únií.

Poslání školy

 

Posláním školy je tvořit bezpečné a radostné místo pro všechny, kteří se v ní

učí a kteří v ní pracují. V každém okamžiku jsme upřímným respektujícím

místem ve vzájemné podpoře a spolupráci.

Naše principy

 

Pracujeme na rovnováze mezi moderním vzděláváním a sociálními

kompetencemi. Znamená to, že pracujeme s mezinárodními trendy ve

vzdělávání, zároveň se soustředíme na sociální rozvoj osobnosti každého

dítěte. K dosažení této rovnováhy pracujeme pomocí těchto principů:

Učitelé jsou pro děti partnery

Pedagogové sami žijí to, o co usilujeme u dětí. Proto je vztah učitel – dítě

respektující, partnerský a podporující, bez hrozeb a trestů.

Rodiče vítáni

Rodiče jsou pro školu zásadním partnerem, proto vytváříme maximálně

otevřené prostředí pro komunikaci a hledáme společná řešení u vzdělávání

konkrétního dítěte. Rodiče jsou pravidelně informovány o pokroku dítěte,

účastní se školních akcí a dostávají zpětnou vazbu na tripartitních setkání.

Pravidla od všech pro všechny

Pravidla společného fungování vytvářejí děti s učiteli. To, jak máme nastavené

hranice, je tedy společná dohoda, kterou všichni respektují, protože se na ni

podíleli.

Pohodové a bezpečné prostředí

U nás najdete fajn místo, kde se děti cítí bezpečně a radostně. Děti jsou

v maximální míře venku, ať už o přestávkách či ve venkovní výuce.

Vzájemnost, zodpovědnost

Pro děti je přirozené, že se učí spolupracovat, navzájem se podporovat a dokáží

být jeden druhému inspirací. Usilujeme o postupné předávání zodpovědnosti za

své učení dítěti, stejně tak je vedeme k umění řešení konfliktů.

Jaké prostředky k tomu máme

Děti učíme pracovat s kritickým myšlením. Děti se místo biflování nazpaměť

učí o problému přemýšlet, utváří si vlastní názor, který si dokáží obhájit.

Chybu bereme jako ohromnou příležitost se zlepšit a objevit věci nové. Snažíme

se v co největší míře o učení v souvislostech, proto propojujeme předměty

v jeden logický celek. Pracujeme s osvědčenými přístupy, ať je to podpora

růstového myšlení (Growth mindset), Hejného matematika, projektová

výuka a řada dalších. Poznáváme svět kolem sebe, ale také v nás.

Nepotřebujeme známky, srovnávání a nálepkování. Přirozeně pracujeme

v kruzích, kde se děti učí prezentovat vlastní názory, mluvit o starostech a

hledat jejich řešení. Angličtina i moderní technologie jsou tu s námi jako běžná

součást výuky, stejně tak expedice či přizvání odborníci, kteří mají dětem co

říct. Podporujeme silné stránky a jejich talenty.

VÍCE O KONCEPCI

Orgány školy

Jsme akreditovaná škola vedená v rejstříku MŠMT.

ORGÁNY ŠKOLY

Školné

Denní řádné studium 5400 Kč (10 měsíců)
                                       4500 Kč (12 měsíců)

 Domškoláci - neplatí školné 
(žáci zapsaní na naší škole v režimu individuálního vzdělávání)

VÍCE O ŠKOLNÉM

Přijímání dětí a zápis dětí

Pro školní rok 2020/2021 přijmeme maximálně 5 žáků do denního vzdělávání.

Právo zákonných zástupců na zápis žáka do naší ZŠ:

Dítě splňující obecné podmínky zápisu (školní zralost).

Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita školy/třídy, vstupují v platnost další kritéria:

sdílení pedagogického přístupu školy rodinou

sourozenec ve škole

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem. • Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. • Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3).

Domácí vzdělávání

Naše škola přijímá domškoláky celoročně. 

VÍCE O DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Stravování ve škole

Jídlo pro nás vaří v naší restauraci U Lázní. Dáváme si záležet, aby bylo jídlo vyvážené, kvalitní a z čerstvých surovin.

VÍCE O STRAVOVÁNÍ

INFO COVID - TESTOVÁNÍ

Základní škola Na Dědině s.r.o.

provoz školy od 12. 4. 2021

Vypracoval:

Mgr. Pavel Houška, ředitel školy

Vnitřní předpis nabývá platnosti dne:

12. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V základních školách

 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků,
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Po návratu žáků do škol je třeba pravidelně začleňovat pohybové aktivity směřující k podpoře zdraví během každodenního režimu ve školách mimo hodiny tělesné výchovy. Mezi základní možnosti podpory pohybových aktivit a rozvoje pohybových dovedností žáků i v období pandemie patří především propagace aktivní dopravy do školy, aktivní využívání přestávek, zařazování pohybových chvilek do všech předmětů a výuka v přírodě.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (žáci ve škole musí mít roušku splňující standardy MO MZd). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:

 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole

Testování

 Povinné neinvazivní testování pro ZŠ:

– antigenní testování 2x týdně (Testy Singclean- příbalový leták a rychlý návod- viz. příloha č.1 a 2)

– první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

Frekvence testování - PO, ČT, v případě nepřítomnosti ihned po návratu

- Pedagogičtí pracovníci a pověření zaměstnanci (viz příloha č.3) dohlédnou samoodběr ve stanovené dny na pracovišti a výsledek testu oznámí zaměstnavateli, který jej zanese do evidence.
- Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

- testování v 8:00 – 8:30

- v případě skupinových konzultací testování v den konzultace

Po každém testování bude provedena dezinfekce ploch, které přišly do styku s testem a testovací sadou. Dezinfekci provede pracovnice Petra Ondrová, popř. Monika Kaya.

Použité testy a testovací materiál bude zlikvidován dle metodického sdělení Ministerstva životního prostředí viz. příloha č. 4.  Likvidaci provede pracovnice školy Renata Přichystalová

Evidence  - nejpozději v den provedení do aplikace CodivFormsAp

Prostory pro testování:
• Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání.
• Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).
• Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
• V případě testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Podmínky pro testování, vybavení v testovací místnosti

 • Testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 4 °C do 30 °C), před použitím nechat temperovat při teplotě 15–30 °C.
  • Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
  • Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm
  (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).
  • Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
  • Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.
  • Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě
  • Stopky
 • Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp.
  • Respirátor min. třídy FFP25 pro dohlížející osoby.
  • Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.

Zařízení školního stravování

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky a respirátory, s výjimkou doby konzumace stravy.

-Příbory jsou baleny zvlášť do ubrousku. Talíře na polévku a příbory rozdává a polévku žákům nalévá ten, kdo má dohled v jídelně.

Nádobí se myje v myčce při teplotě min 60 °C.

Svačiny jsou vydávány v 10:30 hod. a 14:15 hod.

Čas výdeje obědů je v 12:30 hod.

 

Úklid prostor školy a dezinfekce

Při běžném denním úklidu je nejméně jednou denně používán přípravek pro dezinfekci povrchů Anti-COVID. Je používán na pracovní plochy, jídelní stoly, kliky od dveří, zábradlí.

Před šatnou a jídelnou - výdejnou jsou k dispozici přípravky na dezinfekci rukou, ty jsou také v každé třídě a na záchodech.

Škola je vybavena:

 • Čistícími a dezinfekčními prostředky v dostatečném množství
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou
 • Teploměry
 • Přiměřeným počtem roušek

Za úklid prostor školy odpovídá paní Tamara Jelínková.

 

Přílohy

Příloha č.1-  příbalový leták k testům Singclean - Příloha 1 _ Nástup 12.4._test_singclean (1)

Příloha č.2- rychlý návod k testům Singclean - Příloha 2_Nástup 12.4._rychlý návod testovani

Příloha č.3- pověření dohledem nad nezletilými žáky - Příloha 3_Pověření dohledem nad nezletilými žáky

Příloha č.4- Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů - Příloha 4_Nástup 12.4._nakládání s odpadem

 

V Ostrožské Nové Vsi, dne 9. 4. 2021

 

 

LIDÉ VE ŠKOLE

Koho můžete v Základní škole Na Dědině potkat?

Mgr. Pavel Houška
Mgr. Pavel Houška
ředitel
PaedDr. Petr Novák
PaedDr. Petr Novák
pedagog
Mgr. Petra Ondrová
Mgr. Petra Ondrová
pedagog
Mgr. Monika Kaya
Mgr. Monika Kaya
pedagog
Mgr. Andrea Báborská
Mgr. Andrea Báborská
pedagog
Bc. Tereza Bílková
Bc. Tereza Bílková
asistent
Kamila Trvajová
Kamila Trvajová
pedagog